Working Method

EN

Ongoing process 

Working Method is a workshop and a performance all in one. Theatre maker and performer Enkidu Khaled’s performance is a unique form of creative audience interaction. He combines participatory actions with his own history, emphasizing the power of imagination.

During the performance, he analyses and simplifies the complex process of making theatre. Together with the audience he shows how adults as well as children can use his method to translate their own ideas into a scene. By using a four-step plan he guides us from our first associations to a performance.  The method can also be applied for other art forms or even professionals working in another branch, such as therapists, teachers…

Alternately referring to his own war traumas and the desire to make meaningful theater, he makes the audience complicit in musing about the importance of artistic expression and reflection. He gives various examples (both live and video) to illustrate the possibilities of creating by using the method.

However, when we are about to fully go along with the proposed working method, Enkidu Khaled strikes the ground from under our feet: do we really think that art can save the world?

The work takes place in a room (not per se theater). Drawings on paper are hanging against the wall. Enkidu will alternatively talk referring to the papers on the wall, draw on papers on the ground, together with or by the audience; he shows examples on video, with a beamer projecting its images on the papers at the wall, and some scenes by using some attributes.

The method contains 4 phases, which Enkidu teaches both theoretically & by showing examples (video, live, drawings). The 1st is also exercised by the audience. Enkidu shows an example & invites members of the audience to draw their own. Candidates do this individually, the others collectively, guided by Enkidu (and possibly a translator).. Starting from own memories they follow a process of drawings and associations to make more layered images. Everyone explains the different steps taken.

Enkidu teaches the other phases, and inspires the audience by showing different examples, live or per video, of scenes which resulted from the method. These examples refer to his own history of living in a war-torn Baghdad, personal stories which he also shares with the audience and which are illustrative of the many issues we face in today’s society.

NL

Doorlopend proces 

Working Method is een workshop en een voorstelling in één. De voorstelling van theatermaker en performer Enkidu Khaled is een unieke vorm van creatieve publieksinteractie. Hij combineert participerende acties met zijn eigen geschiedenis, waarbij hij de kracht van de verbeelding benadrukt.

Tijdens de voorstelling analyseert en vereenvoudigt hij het complexe proces van theater maken. Samen met het publiek laat hij zien hoe zowel volwassenen als kinderen zijn methode kunnen gebruiken om hun eigen ideeën te vertalen naar een scène. Aan de hand van een vierstappenplan begeleidt hij ons van onze eerste associaties naar een voorstelling.  De methode is ook toepasbaar voor andere kunstvormen of zelfs professionals die in een andere branche werken, zoals therapeuten, leraren…

Afwisselend verwijzend naar zijn eigen oorlogstrauma’s en het verlangen om betekenisvol theater te maken, maakt hij het publiek medeplichtig aan het mijmeren over het belang van artistieke expressie en reflectie. Hij geeft verschillende voorbeelden (zowel live als op video) om de mogelijkheden van het creëren via de methode te illustreren.

Wanneer we echter op het punt staan volledig mee te gaan in de voorgestelde werkwijze, slaat Enkidu Khaled de grond onder onze voeten vandaan: denken we echt dat kunst de wereld kan redden?

Het werk speelt zich af in een kamer (niet per se theater). Tekeningen op papier hangen tegen de muur. Enkidu zal afwisselend praten verwijzend naar de papieren aan de muur, tekenen op papieren op de grond, samen met of door het publiek; hij toont voorbeelden op video, met een beamer die zijn beelden projecteert op de papieren aan de muur, en enkele scènes door gebruik te maken van enkele attributen.

De methode bevat 4 fasen, die Enkidu zowel theoretisch als door het tonen van voorbeelden (video, live, tekeningen) onderwijst. De eerste wordt ook geoefend door het publiek. Enkidu toont een voorbeeld en nodigt de leden van het publiek uit hun eigen voorbeeld te tekenen. Kandidaten doen dit individueel, de anderen collectief, begeleid door Enkidu (en eventueel een vertaler). Uitgaande van eigen herinneringen volgen ze een proces van tekeningen en associaties om meer gelaagde beelden te maken. Iedereen legt de verschillende stappen uit.

Enkidu onderwijst de andere fasen, en inspireert het publiek door verschillende voorbeelden te laten zien, live of per video, van scènes die uit de methode zijn voortgekomen. Deze voorbeelden verwijzen naar zijn eigen geschiedenis van leven in een door oorlog verscheurd Bagdad, persoonlijke verhalen die hij ook deelt met het publiek en die illustratief zijn voor de vele problemen waar we in de huidige maatschappij mee te maken hebben.

concept Enkidu Khaled production Platform 0090 coproduction StormOpKomst, de Brakke Gond, C-TAKT, Big in Belgium, Richard Jordan Productions, Theatre Royal Plymouth in association with RBC/Upper Church

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *